گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹۹۲

 

آن دم که حق بنده‌گزاری همه خوشوز مهر سر بنده بخاری همه خوش
از خانه برانیم بزاری همه خوشچون عزم کنم هم بگذاری همه خوش


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹۹۹

 

اندر بر خویشم بفشاری همه خوشبر راه زنان مرگ گماری همه خوش
چون مرگ دهی از پس آن برگ دهیاز مرگ حیاتها برآری همه خوش


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۰۱۴

 

ای زلف پر از مشک تتاری همه خوشاندر طلب چو من نگاری همه خوش
در فصل بهار و نوبهاری همه خوشچون قند و نبات در کناری همه خوش


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی