گنجور

اقبال لاهوری » پیام مشرق » خرده (۴)

 

گل گفت که عیش نو بهاری خوشتر

یک صبح چمن ز روزگاری خوشتر

زان پیش که کس ترا بدستار زند

مردن بکنار شاخساری خوشتر


متن کامل شعر را ببینید ...

اقبال لاهوری