گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۸۸

 

ای روی ترا غلام گلنار مخسپوی رونق نوبهار و گلزار مخسب
ای نرگس پرخمار خونخوار مخسبامشب شب عشرت است زنهار مخسب


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۸۹

 

ای ماه چنین شبی تو مهوار مخسبدر دور درآ چو چرخ دوار مخسب
بیداری ما چراغ عالم باشدیک شب تو چراغ را نگهدار مخسب


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹۱

 

ای یار که نیست همچو تو یار مخسبوی آنکه ز تو راست شود کار مخسب
امشب ز تو صد شمع بخواهد افروختزنهار تو اندریم زنهار مخسب


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱۲

 

یاری کن و یار باش ای یار مخسبای بلبل سرمست به گلزار مخسب
یاران غریب را نگهدار مخسبامشب شب بخشش است زنهار مخسب


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی