گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۶۷۷

 

از کم خوردن زیرک و هشیار شویوز پرخوردن ابله و بیکار شوی
پرخواری تو جمله ز پرخواری تستکم‌خوار شوی اگر تو کم‌خوار شوی


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۸۵۹

 

در دل نگذارمت که افگار شویدر دیده ندارمت که بس خار شوی
در جان کنمت جای نه در دیده و دلتا در نفس بازپسین یار شوی


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۹۳۲

 

گر یک نفسی واقف اسرار شویجانبازی را به جان خریدار شوی
تا منست خود تو تا ابد تیره‌ستیچون مست از او شوی تو هشیار شوی


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷۰۷

 

در ظلمت حیرت ار گرفتار شوی
خواهی که ز خواب جهل بیدار شوی
در صدق طلب نجات، زیرا که به صدق
شایستهٔ فیض نور انوار شوی


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر
 

مهستی گنجوی » رباعیات » رباعی شمارۀ ۱۸۴

 

تا کی به هوای دل چنین خوار شوی
در دست ستمگری گرفتار شوی
انگه دانی که دل چه کردست به تو
کز غفلت خواب عشق بیدار شوی


متن کامل شعر را ببینید ...

مهستی گنجوی
 

مهستی گنجوی » رباعیات » رباعی شمارۀ ۱۸۵

 

در دل نگذارمت که افگار شوی
در دیده ندارمت که بس خوار شوی
در جان کنمت جای نه در دیده و دل
تا با نفس باز پسین یار شوی


متن کامل شعر را ببینید ...

مهستی گنجوی