گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۴۵

 

هر روز حجاب بیقراران بیش استزان درد من از قطرهٔ باران بیش است
آنجا که منم تا که بدانجا که منمدو کون چه باشد که هزاران بیش است


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

عطار » مختارنامه » باب ششم: در بیان محو شدۀ توحید و فانی در تفرید » شمارهٔ ۴۷

 

هر روز حجاب بیقراران بیش است

زان، درد من از قطرهٔ باران بیش است

زینجا که منم تا که بدانجا که منم

دو کون چه باشد که هزاران بیش است


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار