گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۲۳

 

در عشق تو معرفت خطا دانستیمچه عشق و چه معرفت کرا دانستیم
یک یافتنی از او به فریاد دو کوناین هست از آن نیست که ما دانستیم


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

عطار » مختارنامه » باب اول: در توحیدِ باری عزّ شأنه » شمارهٔ ۳۶

 

در راه تو معرفت خطا دانستیم

چه راه و چه معرفت کرا دانستیم

یک یافتن تو بود و فریاد دو کون

کاین نیست ازان دست که ما دانستیم


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار