گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۴۹

 

ای اهل مناجات که در محرابیدمنزل دور است یک زمان بشتابید
وی اهل خرابات که در غرقابیدصد قافله بگذشت و شما در خوابید


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۶۰

 

ای قوم که برتر از مه و مهتابیداز هستی آب و گل چرا میتابید
ای اهل خرابات که در غرقابیدخیزید که روز و شب چرا در خوابید


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی