گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۹۳۸

 

گفتم که دلا تو در بلا افتادیگفتا که خوشم تو به کجا افتادی
گفتم که دماغ دوا باید، گفتدیوانه توئی که در دوا افتادی


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

باباافضل کاشانی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۶۲

 

از معدن خویش اگر جدا افتادی
آخر بنگر که خود کجا افتادی
در خانهٔ خود خدای را گم کردی
زان در ره خانهٔ خدا افتادی


متن کامل شعر را ببینید ...

باباافضل کاشانی