گنجور

اوحدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۱۲

 

بر ما ستم و خواری، ای طرفه پسر تا کی؟وندر پی وصلت ما پوینده بسر تا کی؟
بر ما ستمی کرده، خون دل ما خوردهما بر ستمت پرده میپوش و مدر، تا کی؟
امشب تو به زیبایی خود خانه بیاراییفردا که برون آیی رفتی و دگر تا کی؟
عنبر به دلاویزی بر دامن مه ریزیاین بوالعجب انگیزی در […]


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدی