گنجور

خاقانی » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ۳۲۴

 

پاکا ملکا قد فلک راجز بهر سجود خم نکردی
جلاب خواص درد سر راالا به سپیده دم نکردی
بر من که پرستشت نکردمدر ناکردن ستم نکردی
آن چیست که از بدی نکردموآن چیست که از کرم نکردی
گفتی که کنم جزای جرمتچون وقت رسید هم نکردی
خاقانی را که مرغ عشق استجز نامزد حرم نکردی


متن کامل شعر را ببینید ...

خاقانی