گنجور

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۹

 

با عاشقان نشین و همه عاشقی گزینبا هر که نیست عاشق کم کن قرینیا
باشد گه وصال ببینند روی دوستتو نیز در میانهٔ ایشان ببینیا
تا اندران میانه، که بینند روی اوتو نیز در میانهٔ ایشان نشینیا


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

ابوسعید ابوالخیر » ابیات پراکنده » تکه ۱۲

 

با عاشقان نشین و همه عاشقی گزینبا هر که نیست عاشق کم کن قرینیا
باشد گه وصال ببینند روی دوستتو نیز در میانهٔ ایشان ببینیا


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر