گنجور

سنایی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۱۵۹

 

در چشمت ای رفیقک ای خام قلتبانبرتر ز سرومان همی آید حشیش تو
آن به که در هجای تو از تو بنگذرمتصحیف معنی لقب تو بریش تو


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی