گنجور

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات (گزیدهٔ ناقص) » گزیدهٔ غزل ۴۷۸

 

ذوق خرد نجویم کز غمکشان عشقمفضل عرب ندانم کز روستای غورم


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات (گزیدهٔ ناقص) » گزیدهٔ غزل ۴۷۹

 

ذوق خرد نجویم کز غمکشان عشقمفضل عرب ندانم کز روستای غورم


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی