گنجور

سعدی » مواعظ » قطعات » شمارهٔ ۶۲

 

من هرگز آب چاه ندیدم چنین مدادبر یک ورق نویس که بر هفت بگذرد
نی نی ورق چه باشد و کیمخت گوسفنداز چرم گاو از سپر جفت بگذرد


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی