گنجور

اقبال لاهوری » پیام مشرق » هلال عید

 

نتوان ز چشم شوق رمید ای هلال عید

از صد نگه براه تو دامی نهاده اند

بر خود نظر گشا ز تهی دامنی مرنج

در سینهٔ تو ماه تمامی نهاده اند


متن کامل شعر را ببینید ...

اقبال لاهوری