گنجور

جامی » دیوان اشعار » خاتمة الحیات » غزلیات » شمارهٔ ۲۳۲

 

ای پیک دوست پیش آ کت دست و پا ببوسم
دستت جدا بگیرم پایت جدا ببوسم
روی تو دیده چشمش روی تو را ببینم
چشم تو دیده رویش چشم تو را ببوسم
نامه به دست داری از کار رفت دستم
بگشای تا ببینم پیش آر تا ببوسم
چشمش برآن فتاده دستش به آن رسیده
دیده بر آن بمالم هر لحظه یا ببوسم
حرف […]


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی