گنجور

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۴۴

 

مرده نشود زنده، زنده بستودان شد

آیین جهان چونین تا گردون گردان شد

رودکی سمرقندی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۲۷

 

آن رخت کتان خویش من رفتم و پردختم

چون گرد به ماندستم تنها من واین باهو

رودکی سمرقندی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۴۵

 

یک سو کشمش چادر، یک سو نهمش موزه

این مرده اگر خیزد، ورنه من و چلغوزه

رودکی سمرقندی