گنجور

سعدی » گلستان » باب هفتم در تأثیر تربیت » جدال سعدی با مدعی در بیان توانگری و درویشی

 

با گرسنگی، قُوَّت پرهیز نماند

افلاس عنان از کف تقوی بستاند

سعدی
 
 
۱
۲
۳
۴
sunny dark_mode