گنجور

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۱۴۶

 

بر خاطر موج است گران، دیدن ساحل

یارب تو نگه دار ز منزل سفرم را

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۱۹۷

 

گوشی نخراشد ز صدای جرس ما

ما قافلهٔ ریگ روانیم جهان را

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۲۳۳

 

دریاب اگر اهل دلی، پیشتر از صبح

چون غنچهٔ نشکفته نسیم سحری را

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۲۴۹

 

یارب، که دعا کرد، که چون قافله‌ی موج

آسایشِ منزل نَبُوَد در سَفَرِ ما؟

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۲۵۱

 

هَم‌طالعِ بیدیم، دَرین باغ، که باشد

سَر پیش‌فِکَندَن، ثَمَرِ پیش‌رَسِ ما

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۲۵۳

 

این‌جا که مَن‌اَم، قیمتِ دل، هر دو جهان است

آن‌جا که تویی، در چه حساب است، دلِ ما؟

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۲۸۴

 

ما از تو جداییم، به صورت، نه به معنی

چون فاصله‌ی بِیت بُوَد، فاصله‌ی ما

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۳۱۷

 

واسوختگی شیوهٔ ما نیست، و گرنه

از یک سخن سرد، دل ناز توان سوخت

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۳۲۴

 

در عالم فانی که بقا پا به رکاب است

گر زندگی خضر بود، نقش بر آب است

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۳۲۵

 

دارد خط پاکی به کف از ساده‌دلیها

دیوانهٔ ما را چه غم از روز حساب است ؟

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۳۲۶

 

چون کوه، بزرگانِ جهان، آن‌چه به سائل

بی‌منّت و بی‌فاصله بخشند، جواب است!

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۳۲۸

 

از مردمِ دنیا، طمعِ هوش، مَدارید

بیداری این طایفه خمیازهٔ خواب است

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۳۵۹

 

در پایهٔ خود، هیچ کسی خرد نباشد

تا جغد بود ساکن ویرانه، بزرگ است

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۳۶۷

 

عشق از ره تکلیف به دل پا نگذارد

سیلاب نپرسد که در خانه کدام است

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۳۶۸

 

گَر چاکِ گِریبان، نکُند راه‌نمایی

طفلان، چه شناسند که دیوانه کدام است؟

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۳۷۱

 

در ظاهر اگر شَه‌پَرِ پرواز نداریم

افشاندنِ دست از دو جهان، بال‌وپرِ ماست

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۳۷۲

 

روشن شود از ریختن اشک، دل ما

ابریم که روشنگر ما در جگر ماست

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۳۹۳

 

غربت مپسندید که افتید به زندان

بیرون ز وطن پا مگذارید که چاه است

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۴۱۲

 

برگرد به میخانه ازین توبهٔ ناقص

تا پیر خرابات به راهت نگرفته است

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۴۱۳

 

یک دلشده در دام نگاهت نگرفته است

در هالهٔ آغوش، چو ماهت نگرفته است

صائب تبریزی
 
 
۱
۲
۳
۲۷
sunny dark_mode