گنجور

ابن یمین » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۴۲

 

جانا دلم آمد بهوای سر زلفت

در پای تو افتاد بجای سر زلفت

جان تازه کند چون دم عیسی به نسیمی

بادیکه بود غالیه سای سر زلفت

یکموی سر زلف تو خوشتر ز جهانی

[...]

ابن یمین