گنجور

شیخ محمود شبستری » مراتب العارفین

 

موجود حقیقی بجز از ذات خدا نیست

مائیم صفات و صفت از ذات جدانیست

هر جا که تو انگشت نهی آیت حق است

زان نیست معین که کجا هست و کجا نیست

شیخ محمود شبستری
 
 
sunny dark_mode