گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی)» و حروف قافیهٔ «یمیشنوم»

 

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۴۷۱

 

هیهات که باز بوی می می‌شنوم

آوازهٔ های و هوی و هی می‌شنوم

از گوش دلم سر الهی هر دم

حق میگوید ولی ز نی می‌شنوم


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر
 

اوحدالدین کرمانی » دیوان رباعیات » الباب العاشر: البهاریات » شمارهٔ ۴۴

 

بوی دم جان از دم نی می شنوم

از صحبت بی نکتهٔ وی می شنوم

آن نکته که قوت جان بی جانان است

بی زحمت حرف از دم نی می شنوم


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدالدین کرمانی