گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی)» و حروف قافیهٔ «یشهکند»

 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۳۵۱

 

در کار جهان کسی که اندیشه کند

از هردوجهان بی خردی پیشه کند

از شیشه فرو ریزد می دیوانه

تا عقل مرا چو دیو در شیشه کند


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل
 

اهلی شیرازی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۲۵۵

 

هر دل که درو مهر کسی ریش کند

از پرتو عشق روشنی پیشه کند

گر سخت تر از سنگ بود آتش عشق

بگدازد و صافی ترش از شیشه کند


متن کامل شعر را ببینید ...

اهلی شیرازی