گنجور

اشعار مشابه

 

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۶۵۶

 

چون گل بگلاب شسته رویی داری

چون مشک بمی حل شده مویی داری

چون عرصه گه قیامت از انبه خلق

پر آفت و محنت سر کویی داری


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر
 

غالب دهلوی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱۰۳

 

ای آن که به راه کعبه رویی داری

نازم که گزیده آرزویی داری

زین گونه که تند می خرامی دانم

در خانه زن ستیزه خویی داری


متن کامل شعر را ببینید ...

غالب دهلوی