گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی)» و حروف قافیهٔ «ونمیبارد»

 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۲۴۰

 

اشکیم ز اندازه برون می بارد

کم بود ازین سان که کنون می بارد

جابی برسد تنگی عالم دل

کز ابر دو چشمم همه خون می بارد


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل
 

ابوالحسن فراهانی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۵۳

 

هرچند دلم غم تو خون میبارد

او شوق وصال را فزون میبارد

من با یک دل بسر نیارم بردن

با این همه دل زلف تو چون میبارد


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوالحسن فراهانی