گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی)» و حروف قافیهٔ «وزیدارد»

 

کمال خجندی » مقطعات » شمارهٔ ۲۲

 

آن میرکه در سماع سوزی دارد

سگ روی غلام همچو یوزی دارد

گویند غلام او خطی دارد سبز

خط نی که ولی جوال دوزی دارد


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال خجندی
 

کمال خجندی » رباعیات » شمارهٔ ۱۱

 

آن میر که در سماع سوزی دارد

سگ روی غلام همچو پوزی دارد

گویند غلام او خطی دارد سبز

خط نی تو بگو جوالدوزی دارد


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال خجندی