گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی)» و حروف قافیهٔ «نگی»

 

مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۹۴۲

 

گوهر چه بود به بحر او جز سنگی

گردون چه بود بر در او سرهنگی

از دولت دوست هیچ چیزم کم نیست

جز صبر که از صبر ندارم رنگی


متن کامل شعر را ببینید ...

جلال الدین محمد مولوی
 

مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۳۹۵

 

ای تن چه تنی که تا شدی فرهنگی

با چرخ و زمانه در نبرد و جنگی

در تو نکند اثر همی دلتنگی

بگداز و بریز اگر نه روی و سنگی


متن کامل شعر را ببینید ...

مسعود سعد سلمان
 

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۶۷۲

 

ای از تو به باغ هر گلی را رنگی

هر مرغی را زشوق تو آهنگی

با کوه زاندوه تو رمزی گفتم

برخاست صدای ناله از هر سنگی


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر
 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۸۱۶

 

ای گشته فراخ از دهنت دلتنگی

وی روز مرا با شب تو یک رنگی

چون اب سرین تو چرا لرزانست؟

من کوه ندیده ام بدین بی سنگی


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل
 

جامی » دیوان اشعار » فاتحة الشباب » رباعیات » شمارهٔ ۱۲۷

 

ای از تو به باغ هر گلی را رنگی

هر مرغی را ز شوق تو آهنگی

با کوه از اندوه تو رازی گفتند

برخاست صدای ناله از هر سنگی


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی
 

نشاط اصفهانی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۶۹

 

با قدر تو نام اوج گردون ننگی

با جاه تو وسعتگه عالم تنگی

با عدل تو احتساب کسری ظلمی

با رای تو مرات سکندر زنگی


متن کامل شعر را ببینید ...

نشاط اصفهانی