گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی)» و حروف قافیهٔ «ندانتوخاست»

 

خاقانی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۴

 

تشویر بتان از رخ رخشان تو خاست

تسکین روان از لب خندان تو خاست

هرچند دوای جان ز مرجان تو خاست

درد دل من ز درد دندان تو خاست


متن کامل شعر را ببینید ...

خاقانی شروانی