گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی)» و حروف قافیهٔ «مشیوهما»

 

عطار » مختارنامه » باب پنجاهم: در ختم كتاب » شمارهٔ ۵

 

شد در همه آفاق عَلَم شیوهٔ ما

پُر شد ز وجود تاعدم شیوهٔ ما

چندان که به هر شیوه فرو مینگریم

هم شیوهٔ ما به است هم شیوهٔ ما


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار نیشابوری