گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی)» و حروف قافیهٔ «مدیدهشود»

 

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۲۹۵

 

روزی که جمال دلبرم دیده شود

از فرق سرم تا به قدم دیده شود

تا من به هزار دیده رویش نگرم

آری به دو دیده دوست کم دیده شود


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر
 

اوحدالدین کرمانی » دیوان رباعیات » الباب الثالث: فی ما یتعلق باحوال الباطن و المرید » شمارهٔ ۶۳

 

روزی که جمال تو مرا دیده شود

از فرق سرم تا به قدم دیده شود

در من نگری همه تنم جان گردد

در تو نگرم همه تنم دیده شود


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدالدین کرمانی