گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی)» و حروف قافیهٔ «لکردیم»

 

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۴۸۴

 

مادر ره سودای تو منزل کردیم

سوزیست در آتشی که در دل کردیم

در شهر مرامیان چشم می‌خوانند

نیکو نامی ز عشق حاصل کردیم


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر
 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۶۴۹

 

بی آنکه مراد خویش حاصل کردیم

سرمایۀ عمر خیره باطل کردیم

بیهوده پی هوا دل می برفتیم

تا جان عزیز در سر دل کردیم


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل
 

اوحدالدین کرمانی » دیوان رباعیات » الباب السادس: فی ما هو جامع لشرایط العشق و المشاهَده و الحسن و الموافقه و ما یلیق بهذا الباب » شمارهٔ ۱۲۵

 

تا در سر سودای تو منزل کردیم

سوزی است مرا کز آتش دل کردیم

در شهر همه مباحی ام می خوانند

نیکو نامی زعشق حاصل کردیم


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدالدین کرمانی