گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی)» و حروف قافیهٔ «شمومیگریم»

 

عطار » مختارنامه » باب بیست و پنجم: در مراثی رفتگان » شمارهٔ ۸

 

میگریم ازان مهوشم و میگریم

شکّر چو لبش میچشم و میگریم

خاکی که بدو رسید روزی قدمش

در دیدهٔ خود میکشم و میگریم


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار نیشابوری