گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی)» و حروف قافیهٔ «دارد»

 

سلمان ساوجی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷۶

 

دل با رخ تو سر تعشق دارد

چون سوختگان داغ تشوش دارد

در وجه رخ تو جان نهادیم نه دل

کان وجه به نازکی تعلق دارد


متن کامل شعر را ببینید ...

سلمان ساوجی
 

فضولی » دیوان اشعار فارسی » رباعیات » شمارهٔ ۳۷

 

هر دم بدلم فرخ بتی می آرد

کارم ز بتان رواج و رونق دارد

جز عاشقی بتان نخواهم ورزید

فکرم اینست گر خدا بگذارد


متن کامل شعر را ببینید ...

فضولی بغدادی