گنجور

اشعار مشابه

 

سلمان ساوجی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳

 

با باد، دلم گفت که بادا بادا

با یار بگو و هر چه بادا بادا

کآن کس که مرا ز صحبتت کرد جدا

شب با غم و رنج روز بادا بادا


متن کامل شعر را ببینید ...

سلمان ساوجی
 

اوحدالدین کرمانی » دیوان رباعیات » الباب الاول: فی التوحید و التقدیس و الذکر و نعت النبوة » شمارهٔ ۱۴۸ - الرّضا و التّسلیم

 

می کن ستمی و هر چه بادا بادا

کم گیر دمی و هر چه بادا بادا

از سود و زیانِ آنچ نامش عمر است

ماییم و دمی و هرچ بادا بادا


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدالدین کرمانی