گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی)» و حروف قافیهٔ «انیماییم»

 

مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۲۱

 

در عالم گل گنج نهانی مائیم

دارندهٔ ملک جاودانی مائیم

چون از ظلمات آب و گل بگذشتیم

هم خضر و هم آب زندگانی مائیم


متن کامل شعر را ببینید ...

جلال الدین محمد مولوی
 

مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۶۰

 

عالم جسم است و نور جانی مائیم

عالم شب و ماه آسمانی مائیم

چون از ظلمات آب و گل دور شویم

هم خضر و هم آب زندگانی مائیم


متن کامل شعر را ببینید ...

جلال الدین محمد مولوی
 

اسیری لاهیجی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۴۹

 

شهباز فضای لامکانی مائیم

سیمرغ هوای بی نشانی مائیم

گر ره بخزانه حقیقت طلبی

مفتاح در گنج معانی مائیم


متن کامل شعر را ببینید ...

اسیری لاهیجی
 

اسیری لاهیجی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۵۱

 

بینا بحقایق معانی مائیم

دانا بمعارف بیانی مائیم

آنکو بیقین بعلم و عین است بحق

از جمله جهان اگر بدانی مائیم


متن کامل شعر را ببینید ...

اسیری لاهیجی
 

غالب دهلوی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۸۹

 

زین سان که همیشه در روانی ماییم

سرچشمه راز آسمانی ماییم

بخشی ز دساتیر بود نامه ما

ساسان ششم به کاردانی ماییم


متن کامل شعر را ببینید ...

غالب دهلوی
 

نسیمی » دیوان اشعار فارسی » رباعیات » شمارهٔ ۶۴

 

مفتاح در گنج معانی ماییم

سرچشمه آب زندگانی ماییم

از باب یقین به حق نشان یافته ایم

گر طالب عینی، این نشانی ماییم


متن کامل شعر را ببینید ...

عمادالدین نسیمی