گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی)» و حروف قافیهٔ «انبرگیرم»

 

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۴۴۸

 

جهدی بکنم که دل زجان برگیرم

راه سر کوی دلستان برگیرم

چون پرده میان من و دلدار منم

برخیزم و خود را ز میان برگیرم


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر
 

ابوالحسن فراهانی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱۲۲

 

چون خواهم دل ز دلستان برگیرم

روزی دو سه راه امتحان برگیرم

گه دل ز دل و گاه زجان برگیرم

زان بس دل ازو اگر توان برگیرم


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوالحسن فراهانی
 

اوحدالدین کرمانی » دیوان رباعیات » الباب الرابع: فی الطهارة و تهذیب النفس و معارفها و ما یلیق بها عن ترک الشهوات » شمارهٔ ۵۰

 

جهدی بکنم که دل زجان برگیرم

راه سرکوی دلستان برگیرم

چون پرده میان دل و دلدار منم

برخیزم و خود را زمیان برگیرم


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدالدین کرمانی
 

سید حسن غزنوی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱۲۸

 

کی بو که قدم از این جهان برگیرم

چون عیسی راه آسمان بر گیرم

وین دست و دل از دامن غم باز کشم

وین بار تن از گردن جان بر گیرم


متن کامل شعر را ببینید ...

سید حسن غزنوی