گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی)» و حروف قافیهٔ «امهنهم»

 

رودکی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۱

 

در پیش خود آن نامه چو بلکامه نهم

پروین ز سرشک دیده بر جامه نهم

بر پاسخ تو چو دست بر خامه نهم

خواهم که: دل اندر شکن نامه نهم


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی سمرقندی
 

مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۲۳۵

 

چون پیش دل از هجر تو هنگامه نهم

پروین سرشک دیده بر خامه نهم

برنامه تو چو دست بر خامه نهم

خواهم که دل اندر شکن نامه نهم


متن کامل شعر را ببینید ...

مسعود سعد سلمان
 

ازرقی هروی » رباعیات » شمارهٔ ۷۹

 

چون پیش دل این هجر بناکامه نهم

پروین ز سر شک دیده بر جامه نهم

در نامۀ تو چو دست بر خامه نهم

خواهم که دل اندر شکن نامه نهم


متن کامل شعر را ببینید ...

ازرقی هروی
 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۶۴۵

 

انگشتریت بر دل خود کامه نهم

وز حلقۀ او هزار هنگامه نهم

از خون جگر نگین لعلش سازم

وزدیدۀ خود بدو دو بادامه نهم


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل