گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی)» و حروف قافیهٔ «امتنکنم»

 

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۴۶۱

 

بی روی تو رای استقامت نکنم

کس را به هوای تو ملامت نکنم

در جستن وصل تو اقامت نکنم

از عشق تو توبه تا قیامت نکنم


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر
 

اوحدالدین کرمانی » دیوان رباعیات » الباب السادس: فی ما هو جامع لشرایط العشق و المشاهَده و الحسن و الموافقه و ما یلیق بهذا الباب » شمارهٔ ۱۰۷

 

بی روی تو رای استقامت نکنم

در جستن وصل تو اقامت نکنم

کس را به هوای تو ملامت نکنم

وز عشق تو توبه تا قیامت نکنم


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدالدین کرمانی