گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی)» و حروف قافیهٔ «اررسد»

 

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۲۲۱

 

خواهی که ترا دولت ابرار رسد

مپسند که از تو بر کس آزار رسد

از مرگ میندیش و غم رزق مخور

کین هر دو بوقت خویش ناچار رسد


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر
 

حزین لاهیجی » رباعیات » شمارهٔ ۱۳۰

 

هرگه سخنی برلب اظهار رسد

بی مایه عزیزیش، طلبکار رسد

دزدند ز ما و می فروشند به ما

این راست بود که حق به حق دار رسد


متن کامل شعر را ببینید ...

حزین لاهیجی
 

اهلی شیرازی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱۹۵

 

تا کی رطب لبت باغیار رسد

وز نخل قدت نصیب ما خار رسد

لعل تو که خورد خون من حق منست

روزی برسد که حق بحقدار رسد


متن کامل شعر را ببینید ...

اهلی شیرازی