گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی)» و حروف قافیهٔ «اد» - صفحهٔ ۳

 

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۱۸۶

 

تا شاهد حسن تو ز رخ پرده گشاد

برد از هوشم، که دیگرم هوش مباد

تا عشق تو شد رام به دل، حرف خرد

نقلی‌ست که جسته جسته می‌آید یاد


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی
 

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۱۸۷

 

کشمیر که با بهشت هم‌چشم افتاد

صد حیف که در جای بدی شد بنیاد

کشمیر درین زمین نمی‌کرد وطن

تا این ره بد که پیش کشمیر نهاد؟


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی
 

کمال خجندی » رباعیات » شمارهٔ ۱۴

 

گفتم که بده بوسه ای حور نژاد

زان تنگ دهان که هیچ ازویم نگشاد

گفت ار چه دهان ز تنگی هیچ است

ما را بکسی هیچ نمی باید داد


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال خجندی
 

جامی » دیوان اشعار » فاتحة الشباب » رباعیات » شمارهٔ ۳۹

 

بر گوشه چشم تو که چشمش مرساد

دانی ز چه خاست آن کبودی که فتاد

مشاطه حسن دید چشم سیهت

شرمنده شد و سرمه به یک گوشه نهاد


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی
 

جامی » دیوان اشعار » واسطة العقد » رباعیات » شمارهٔ ۳۰

 

هر گه خوانی «الف بی » ای حورنژاد

از دست دو «دال و الفت » خواهم داد

تا نتواند به «میم » تو چشم گشاد

انگشت نهم ز رشک بر دیده «صاد»


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی
 

جامی » دیوان اشعار » واسطة العقد » رباعیات » شمارهٔ ۳۱

 

بر عزم سفر دلی ز گیتی ناشاد

رفتم به وداع آن بت حور نژاد

می کرد وداع و اشکریزان می گفت

رفتی و گذاشتی مرا شرمت باد


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی
 

[۱] [۲] [۳]