گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی)» و حروف قافیهٔ «ادبهمن»

 

جامی » دیوان اشعار » واسطة العقد » رباعیات » شمارهٔ ۶۱

 

سنبوسه که دی خواجه فرستاد به من

آورد یکی شوخ پریزاد به من

بنشست وز سنبوسه که آورد دو دانگ

خود خورد و چهار دانگ را داد به من


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی