گنجور

همام تبریزی » مفردات » شمارهٔ ۴۵

 

چون جان و دلم ز خدمتت نیست جدا

اندر نظرت چه قدر دارد بدنی

همام تبریزی
 

همام تبریزی » مفردات » شمارهٔ ۴۷

 

دل گفت که زحمت تن آنجا چه بری

این کار همان به که به جان فرمایی

همام تبریزی
 
 
۱
۴
۵
۶