گنجور

مهستی گنجوی » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ۵

 

باید سه هزار سال کز چشمه حور

تا کان گهر گردد و یا معدن زر

شاها تو به یک سخن کنار و دهنم

هم معدن زر کردی و هم کان گهر

مهستی گنجوی
 

مهستی گنجوی » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ۶

 

چون خواهم رفت بی تو چندین منزل

کز دست شدم هم به نخستین منزل

مهستی گنجوی
 
 
۱
۱۷
۱۸
۱۹