گنجور

میرداماد » دیوان اشراق » اخوانیات » سؤال میرداماد از شیخ بهایی

 

ای پیر ره حقیقت ای کان سخا

در مشکل این حرف جوابی فرما

گویند خدا بود و دیگر هیچ نبود

چون هیچ نبود پس کجا بود خدا

میرداماد
 

میرداماد » دیوان اشراق » اخوانیات » سؤال میرداماد از شیخ بهایی

 

ای صاحب این مسئله بشنو از ما

تحقیق بدان که لامکان است خدا

خواهی که تو را کشف شود این معنا

جان در تن تو بگو کجا دارد جا

میرداماد
 

میرداماد » دیوان اشراق » اخوانیات » حکیم رکنا و میرداماد

 

در طرز سخن تورا بیانی دگر است

القصه زبان تو زبانی دیگر است

از قلزم دانش تو ای بحر عمیق

هر قطره هیولای جهانی دگر است

میرداماد
 

میرداماد » دیوان اشراق » اخوانیات » حکیم رکنا و میرداماد

 

در قالب نظم از تو جانی دگر است

در تن ز خیال تو روانی دگر است

در محور آسمان استعدادست

هر نقطه محیط آسمانی دگر است

میرداماد
 

میرداماد » دیوان اشراق » اشعار عربی » شمارهٔ ۶ - : قد یتمنی الوشق فلولا جسدی

 

قد یتمنی الوشق فلولا جسدی

طیرت الیک مستطارا خلدی

لوان من الامور شیئا بیدی

مزقت علی الدهر رباط الامدی

فی مشهدک النور من الارض جلی

[...]

میرداماد
 
 
۱
۱۶
۱۷
۱۸