گنجور

خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷۲

 

تا راه قلندری نپویی نشود

رخساره بخون دل نشویی نشود

سودا چه پزی تا که چو دلسوختگان

آزاد به ترک خود نگویی نشود

خیام