گنجور

اوحدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۴۷

 

روی من و خاک سر کویت پس ازین

حلق من و حلقهای مویت پس ازین

در گوش لب تو یک سخن خواهم گفت

گر بشنود ار نه من و رویت پس ازین

اوحدی مراغه‌ای