گنجور

جامی » دیوان اشعار » خاتمة الحیات » رباعیات » شمارهٔ ۴۴

 

آن مه که ز شاه قصه چون بنویسد

بر لوح سپهر نیلگون بنویسد

بادش چندان بقا که در سیرت او

صد دفتر تاریخ فزون بنویسد

جامی