گنجور

اشعار مشابه

 

مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۸۶۴

 

یک لحظه اگر نفس تو محکوم شود

علم همه انبیات معلوم شود

آن صورت غیبی که جهان طالب اوست

در آینهٔ فهم تو مفهوم شود


متن کامل شعر را ببینید ...

جلال الدین محمد مولوی
 

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۳۳۶

 

گر سخت چو سنگ و نرم چون موم شود

کی جاهل را ملال مفهوم شود

آشفتگی طبع چه داند جاهل

شب، تیرگی آب چه معلوم شود


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی
 

اوحدالدین کرمانی » دیوان رباعیات » الباب السابع: فی خصال الحمیده عن العقل و العلم و ما یحذو جذو هذا النمط » شمارهٔ ۱۴

 

آن را که حقیقت تو معلوم شود

علم همه انبیاش مفهوم شود

سلطان وجود خویش آنگه باشد

کز جمله مشوّشات معدوم شود


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدالدین کرمانی