گنجور

اوحدالدین کرمانی » دیوان رباعیات » الباب الثالث: فی ما یتعلق باحوال الباطن و المرید » شمارهٔ ۲۷

 

جز حق تو بکن جمله فراموش امشب

وز جام وصال باده می نوش امشب

تا بوک به وصل جاودانی برسی

منشین و به جان و دل همی کوش امشب

اوحدالدین کرمانی
 

اوحدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳

 

هستیم به امید تو چون دوش امشب

بر آمدنت بسته دل و هوش امشب

زان گونه که دوش در دلم بودی تو

یارب! که ببینمت در آغوش امشب

اوحدی مراغه‌ای