گنجور

کمال خجندی » مقطعات » شمارهٔ ۲۲

 

آن میرکه در سماع سوزی دارد

سگ روی غلام همچو یوزی دارد

گویند غلام او خطی دارد سبز

خط نی که ولی جوال دوزی دارد

کمال خجندی
 

کمال خجندی » رباعیات » شمارهٔ ۱۱

 

آن میر که در سماع سوزی دارد

سگ روی غلام همچو پوزی دارد

گویند غلام او خطی دارد سبز

خط نی تو بگو جوالدوزی دارد

کمال خجندی
 

فرخی یزدی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱۱۰

 

چشم تو خدنگ سینه دوزی دارد

خشم تو پلنگ کینه توزی دارد

هر چند بود دل تو چون آهن سخت

پرهیز از آن ناله که سوزی دارد

فرخی یزدی